Валутни курсове

В межународната търговия имат значение два вида валутен курс:

  • Пазарен валутен курс, който се публикува ежедневно от БНБ. Той се използва за извършването на същинската сделка. Можете да го откриете тук!
  • Митнически валутен курс, който се ползва само за митнически цели. Обновява се поне веднъж месечно. По този валутен курс се изчисляват ДДС, акциз и мито. Можете да го откриете тук!

По своята външна форма валутният курс е цена на една валута, изразена в паричните единици на други държави. Валутният курс е пазарна категория. Той се формира под влияние на съотношението между търсене и предлагане на валута, като имаме предвид, че валутният пазар е важен елемент на функционираща пазарна икономика. Действат и общоикономически връзки и зависимости, не само за валутния пазар. Валутният курс се разглежда като един комплексен показател за цялостното състояние на икономиката, включително за политическата система. Валутният курс е един от най-динамичните и реални показатели в пазарната икономика. Формирането на валутния курс е многофакторно и противоречиво икономическо явление. Търсенето и предлагането не са фактори, а агрегирани детерминанти на валутния курс.