Транспортни документи

ADL предлага разнообразни видове транспортни документи, които осигуряват цялостна помощ за вашия превоз на товари. С нашия експертен екип можете да бъдете уверени, че процесът на документация, включително митническа декларация за вашия товар, ще бъде обработен безпроблемно и винаги навреме.Към транспортните документи се отнасят:

Търговска /експортна/ фактура

Основният стоково разпоредителен документ. Тя се издава в писмен вид от продавача /износителя/, след като стоката се натовари и експедира на името на купувача /вносителят/. С тази фактура купувачът придобива правото да владее и да се разпорежда с получената стока и да осъществява плащанията, съгласно договорените условия.

Разновидност на търговската фактура проформа-фактура. Тя включва всички елементи на търговската фактура и се различава само по израза „проформа”. Проформа-фактурата може да се прилага от продавача към купувача като оферта, да придружава изпратени мостри, да служи при получаване на разрешение за внос, да попълва комплектът от документи при участие в търгове, в конкурси за разпределяне на квоти, за доставка на стоки на консигнация и други.


Удостоверение за износ или внос

Това е документ, който също се отнася за ограниченията на външноикономическите дейности. Издаването на документа е свързано с участието в търг или конкурс за получаване на дял от квота за износ или за внос на определена стока от определена страна.


Опаковъчен лист

Документ, който се попълва когато в пратката има различен асортимент от еднородни стоки. В него се попълват сведения за наименованието, за асортимента и за различните количества от всеки стоков вид. В опаковъчният лист не е необходимо да се посочват цени, но е задължително един екземпляр от него да се постави в съответната опаковъчна форма на стоките.


Сертификати: за произход, за тегло, за качество, ветеринарен сертификат и фитосанитарен сертификат.

Сертификатеите необходими при външноикономическите сделки са многообразни.

Товарителницата е общото наименование на договорения документ за превоз. В зависимост от транспортното средство, което се използва тя бива:

Морският коносамент /морската товарителница/ е най-често използваният транспортен документ при външноикономическите сделки. Той се издава от превозвача и съдържа пълно описание на стоката, пристанището за товарене и разтоварване и други условия от договора. Коносаментът доказва, че е сключен договор за превоз, и че стоката е приета от превозвача и е натоварена на кораба. Коносаментът е и стоково-разпоредителен документ, тъй като дава право на неговия държател да се разпорежда със стоката.

Железопътна товарителница-като документ изпълнява ролята на договор между изпращача на железопътния транспорт /отправната гара на изпращача/ и служи като доказателство за размера на платеното от получателя навло. Тя се издава в 5 екземпляра.

Автомобилната товарителница е документ, който представлява договор за превоз на стоки по шосе и се издава в 7 екземпляра.

 Въздушната товарителница е документ, който приема формата на договор за превозването на стоки по въздуха. Попълва се от продавача /износителят, изпращач/.

Деливъри ордър е документ, който се използва най-често при морски превози на масови стоки по един коносамент, чрез който стоката трябва да се предаде /достави/ на части на различни получатели. Чрез този документ се прехвърля собствеността върху стоки, които се превозват по море или са депозирани в митнически склад. Деливъри ордерът служи за освобождаване на посочената е него стока.


Застрахователни и митнически документи

Международни стандартни термини при външноикономическата дейност.

Застрахователни документи /карго застраховка/ при международните плащания.

„Карго” е застраховка на стоки по време на превозването им и са предназначени за внос, за износ или за пеекспорт. Основните застрахователни документи / „карго” / са:

застрахователно писмо.

застрахователна полица.

застрахователен сертификат.


Митнически документи при международни плащания.

Митническа декларация е основен митнически документ. Попълва се от износителите и вносителите, а също и от физическите лица, пътуващи за и от чужбина.