Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от фирмата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне Администратора на лични данни:

г-жа Ана Димитрова Димитрова-Чакърова

на телефон: +359 2 978 9873 или 0888959727

по е-mail адрес: achakarova@adlbg.com

на адрес: гр.София, ж.к. “Триъгълника“,  ул. „Болярска“ № 40

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Цели за събиране и обработване на личните данни:  митническо представителство, спедиторска дейност, търговско представителство, логистични услуги и брокерска дейност.

Категории физически и юридически лица, за които се обработват данни: Контрагенти (клиенти и доставчици)

Категории лични данни:

Физическа и юридическа идентичност: Име, ЕГН, адрес, данни от лична карта,  телефон, седалище и адрес на управление, ЕИК.

Източници от които се събират данните:  От физическите лица и юридическите лица за които се отнасят данните с тяхното изрично съгласие и от публичните регистри

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg