bulgaria version english version
 • Телефони: 02/9789873; 02/4414589
 • Мобилен телефон: 0885140869
 • E-mail: sales@adlbg.com

Incoterms

Условия на доставка (франкировка)

INCOTERMS 2010 описва 11 условия на доставка:
 • Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория "Е" от първата буква на "E" на термина EXW).

 • Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).

 • Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).

 • Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DAT, DAP и DDP).

 • EXW - EX Works = франко завода (уговорено място) - Продавачът предоставя стоките на разпореждане на купувача в свое местоназначение. Купувачът поема всички разходи и рискове свързани с превозването на стоките от производителя до местоназначението.

 • FCA - Free Carrier = франко превозвача (уговорено място) - продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача и поема разходите и рисковете за това.

 • FAS - Free Alongside Ship франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) - продавачът доставя стоките на определено от купувача пристанище и поема всички разходи и рискове до доставянето на стоката до уговореното пристанище.

 • FOB - Free On Board = франко борд (уговорено пристанище за натоварване) - продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване.

 • CFR - Cost and Freight = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението) - продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача.

 • CIF - Cost, Insurance and Freight = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението) - продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача.

 • CPT - Carriage Paid To = превоз, платен до (уговорено местоназначение) - продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Tова значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача.

 • CIP - Carriage and Insurance Paid То = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение) - продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин.

 • DAT - Delivered At Terminal / доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението) - продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, след като бъдат разтоварени от транспортното средство в уговорен терминал в уговорено пристанище или уговорено място в местоназначението.

 • DAP - Delivered At Place = доставено (уговорено място в местоназначение) - продавачът предоставя стоките на разположение на купувача в превозното средство с което са пристигнали, готови за разтоварване от транспортното средство в уговорено място на местоназначението.

 • DDP - Delivered Duty Paid = доставено, мито платено (уговорено местоназначение) - продавачът е предоставил стоката преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението.

Първите три групи ( „Е”, „F”, „C”) могат да бъдат обобщени под названието продажба при експедицията. Това означава, че рисковете свързани с транспорта, са за сметка на купувача.

INCOTERMS в група „D” са свързани с продажба при пристигането (получаване на доставката), т.е. предполагат рисковете, свързани с транспорта, да бъдат за сметка на продавача.

Навигация bottom-a

Последвайте ни:

ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

2018 © Всички права запазени. ADL Ltd - Anywhere Delivery and Logistics.
Created by рекламна агенция M&M Vision