bulgaria version english version
 • Телефони: 02/9789873; 02/4414589
 • Мобилен телефон: 0885140869
 • E-mail: sales@adlbg.com

Транспортни документи

Стокови документи при международни плащания.

Към стоковите документи се отнасят:

 • търговска /експортна/ фактура

основният стоково разпоредителен документ. Тя се издава в писмен вид от продавача /износителя/, след като стоката се натовари и експедира на името на купувача /вносителят/. С тази фактура купувачът придобива правото да владее и да се разпорежда с получената стока и да осъществява плащанията, съгласно договорените условия.

Търговската фактура се попълва на езика на който за написани другите платежни документи и в екземпляри необходими за вносителя, банките, участващи в плащанията, превозвачът /спедиторът/ , застрахователните компании, митическите органи, данъчните органи; досието по външно икономическата сделка и др. Търговската фактура включва информация относно:

- номер и срок на валидност на разрешителното за износ или внос.

- страната, от която произхожда стоката.

- условията и начина на плащане /срок, място, валута, банкови гаранции и др./

- видът на транспорта, отправния пункт и местоназначението, къде ще се товари и разтоварва.

- пълно и точно описание на стоката /качествена характеристика, опаковка, тегло, мерки и количества, единична и обща цена на сделката в чуждестранна валута и др./

- подпис и печат на издателя.

Разновидност на търговската фактура проформа-фактура. Тя включва всички елементи на търговската фактура и се различава само по израза „проформа”. Проформа-фактурата може да се прилага от продавача към купувача като оферта, да придружава изпратени мостри, да служи при получаване на разрешение за внос, да попълва комплектът от документи при участие в търгове, в конкурси за разпределяне на квоти, за доставка на стоки на консигнация и други.

 • консулска фактура

копие на търговската фактура, което е заверено от консулската служба на страната вносител. С нея се цели да се осъществи контрол за достоверността на данните по доставката на стоката, като цена, произходът на стоката и други клаузи по договора.

Удостоверението за износ или внос е документ за външноикономически сделки, които включват стоки, с ограничителни разрешителни или регистрационни режими или с определени квоти. Такива документи у нас се заверяват от Министерството на икономиката и често пъти е необходимо съгласуване с други министерства и ведомства.

 • удостоверение за износ или внос

Това е документ, който също се отнася за ограниченията на външноикономическите дейности. Издаването на документа е свързано с участието в търг или конкурс за получаване на дял от квота за износ или за внос на определена стока от определена страна. С лиценза износ се оформя комплектът от стокови документи, които са необходими при международните плащания и за пред митническите, данъчните и застрахователните органи.

 • лиценз за износ

 • спецификация

Документ, който съдържа пълно описание на експедираните стоки, както и техните количества и цени. Тя обикновено е допълнение към търговската фактура, удостоверението за износ или внос и на митническата декларация.

 • опаковъчен лист

Документ, който се попълва когато в пратката има различен асортимент от еднородни стоки. В него се попълват сведения за наименованието, за асортимента и за различните количества от всеки стоков вид. В опаковъчният лист не е необходимо да се посочват цени, но е задължително един екземпляр от него да се постави в съответната опаковъчна форма на стоките.

 • талиманска бележка /пак-листа/

Документ, който се подписва от упълномощени лица, с които подписи се удостоверяват количеството и състоянието на стоките при тяхното товарене и разтоварване. Лицата, които удостоверяват това се наричат талимани.

 • сертификати: за произход, за тегло, за качество, ветеринарен сертификат и фитосанитарен сертификат.

Сертификатеите необходими при външноикономическите сделки са многообразни. Основните от тях са:

- сертификат за произход. Той е документ, с който се удостоверява произходът на една стока, която се изнася за друга страна. Този сертификат се изисква в страната вносител и служи пред митническите и данъчните органи. Издава се от официалните органи на страната на износителя. У нас това е Българската търговско-промишлена палата/БТПП/

- сертификат за тегло /теглова стока/. С този документ се удостоверява теглото на стоката, която е обект на сделката, общо и по асортименти. Той се издава от органите, които отговарят за измерването на стоките преди тяхното товарене и експедиране за отправно пристанище, железопътна гара или склад.

- Сертификатът за качеството е документ, с който се удостоверява качеството на изнасяната стока. Издава се по искане на купувача от органи, които не са свързани със сделката. Това за оторизирани компетентни органи по контрола на качеството, от специализирани лаборатории и от други органи в страната производител. Най-често този документ в редица страни се издава от съответната търговска палата/така е и у нас/. Когато сертификатът е издаден от завода производител, той се натича „заводски сертификат”.

- Ветеринарният сертификат е документ, с който се удостоверява, че внасяните стоки като месо, риба живи животни и други стоки от животински произход не са заразени.

- Фитосанитарен сертификат. Той е документ, с който се доказва, че стоките от растителен произход, които са обект на външноикономическата сделка, са прегледани и не са преносители на болести и вредители.

- Санитарен сертификат. Той е аналогичен на ветеринарния и фитосанитарния сертификат и се изисква при внос на други хранителни стоки като захарни изделия, шоколад, алкохол и др.

Транспортни документи при международните плащания.

При превозването на стоките, свързани с външноикономическите сделки, се изисква издаването на специални документи, които зависят от вида на транспортното средство. С тях се удостоверява приемането на стоките за товарене, натоварването и тяхното изпращане /експедиране/. Във връзка с това тези документи са известни като товарни, транспортни или превозни.

Съгласно съществуващите международни договорености, транспортните документи се класифицират в следните групи:

 • договорни документи като: коносамент, товарителница /железопътна товарителница- CIM, автомобилна товарителница- CMR, въздушна товарителница /рецепис//, авизо за пощенска пратка и транспортни документи за комбинирани превози.
 • документи за получаване като: капитанска разписка, дубликати на железопътни и автомобилни товарителници.
 • документи за съдържание като карго, превозен и контейнерен манифести и бордера.
 • документи за пристигане на стоката- това са издаваните от превозвачите авиза за пристигане. Те се изпращат до получателите, за да се подготвят за прехвърлянето на собствеността на стоките и на терминалните оператори, които да подготвят складирането на съответните стоки.
 • товарни фактури. За превозването на стоките се сключва договор между превозвачът и износителя /товародателят/, при спазването на определени условия срещу заплащане. Платеното възнаграждение се нарича навло.

Същността на някои от посочените и други транспортни документи се изразява в следното:

Морският коносамент /морската товарителница/ е най-често използваният транспортен документ при външноикономическите сделки. Той се издава от превозвача и съдържа пълно описание на стоката, пристанището за товарене и разтоварване и други условия от договора. Коносаментът доказва, че е сключен договор за превоз, и че стоката е приета от превозвача и е натоварена на кораба. Коносаментът е и стоково-разпоредителен документ, тъй като дава право на неговия държател да се разпорежда със стоката.

Коносаментът се издава в три екземпляра. Според възможностите за неговото прехвърляне той бива: коносамент на приносител, коносамент на заповед и поименен коносамент. В зависимост от състоянието на стоката, приета за превозване по море коносаментът бива чист коносамент, когато няама отбелязани забележки и коносамент със забележки, когато има констатирани недостатъци при товаренето на стоката /видими външни дефекти/.

Товарителницата е общото наименование на договорения документ за превоз. В зависимост от транспортното средство, което се използва тя бива:

 • Железопътна товарителница-като документ изпълнява ролята на договор между изпращача на железопътния транспорт /отправната гара на изпращача/ и служи като доказателство за размера на платеното от получателя навло. Тя се издава в 5 екземпляра.
 • Автомобилната товарителница е документ, който представлява договор за превоз на стоки по шосе. Съгласно Конвенцията относно договореностите за международен превоз по шосе, данните които трябва да има в нея са:
 • името и адреса на изпращача и на превозвача.
 • мястото и датата на приемането на стоката за превоз и място за нейната доставка.
 • името и адреса на получателя.
 • брой на превозваните пратки, особеностите на техните маткировки и начин на номериране.
 • бруто тегло.
 • разходи за превоза /митнически сборове, цената на превоза, допълнителни разходи, други разходи за превоза.
 • Необходими инструкции за съществуващите митнически правила и формалности

Автомобилната товарителница се издава в 7 екземпляра.

 • Въздушната товарителница е документ, който приема формата на договор за превозването на стоки по въздуха. Попълва се от продавача /износителят, изпращач/.
 • Речната товарителница /рецепис/ се нарича този документ, който се издава за превоз на стоки с речен транспорт. Той е разписка за предадени стоки на склад или за натоварени стоки на превозно средство. Рецепис се издава и от пощата /пощенски рецепис/ в потвърждение за получена и изпратена пратка.
 • При приемането на стоките за превозвачите са длъжни да проверят верността на данните в издадените товарителници /количество, маркировка, номерация на натоварените стоки/, видимото състояние на стоките и опаковките. Отговорност за разходите и щетите, които би могъл да понесе превозвача за неточни и недобросъвестно посочени данни в товарителниците, носят изпращачите.

Складово свидетелство /варант/ е документ, с който се удостоверява, че стоката е приета за съхранение в публичен склад за определен период от време. Варантът се състои от две части-складово свидетелство и свидетелство за залог. Последното може да се използва за разрешително на заем срещу залог на стоки на склад /вариантен кредит/71. След издължаването на кредита, кредиторът връща свидетелството за залог. Стоката, която е в склада може да се получи само при представянето на две части на варанта.

 • Деливъри ордър е документ, който се използва най-често при морски превози на масови стоки по един коносамент, чрез който стоката трябва да се предаде /достави/ на части на различни получатели. Чрез този документ се прехвърля собствеността върху стоки, които се превозват по море или са депозирани в митнически склад. Деливъри ордерът служи за освобождаване на посочената е него стока.

Застрахователни и митнически документи.

Международни стандартни термини при външноикономическата дейност.

Застрахователни документи /карго застраховка/ при международните плащания.

„Карго” е застраховка на стоки по време на превозването им и са предназначени за внос, за износ или за пеекспорт. Основните застрахователни документи / „карго” / са:

 • застрахователно писмо.
 • застрахователна полица.
 • застрахователен сертификат.
 • Застрахователното писмо е документ, който се оформя от застрахователен агент и представлява предварително съобщение, че предстои сключване на застраховка и изготвяне на застрахователна полица. В писмото обикновено не се определят подробностите по бъдещата застраховка и не се приема като достатъчно доказателство за сключен реален застрахователен договор. Тъй като този документ се издава от посредник, а не от застрахователя, при настъпване на застрахователното събитие и предявяване на иск, отговорността се носи от посредника, а не от застрахователя.
 • Застрахователна полица е основен застрахователен документ, с които се доказва, че стоката е застрахована въз основа на сключен застрахователен договор. Застрахователната полица е ценна книга /тя може да се негоцира/търгува// и се изисква задължително при осъществяването на международни плащания.

Митнически документи при международни плащания.

За осъществяването на външноикономическите и на международните плащания се използват следните митнически документи.

 • Митническа декларация е основен митнически документ. Попълва се от износителите и вносителите, а също и от физическите лица, пътуващи за и от чужбина.
 • Карнет ТИР е международен документ за митнически транзит при превоз на стоки по шосе. При наличието на този документ не се извършва митническа проверка от отправното до получаващото митническо бюро, или през една или друга държава. Карнет ТИР се издава въз основа Международната митническа конвенция за международен транспорт на стоки по шосе и се отнася за държавите, които са ратифицирали конвенция.
 • Карнет АТА, е гаранционен документ за временен внос, износ и транзитен превоз без допълнителни митнически формалности и без обмитяване. Издава се въз основа на редица многостранни митнически конвенции и спогодби по тези въпроси. Нашата страна е ратифицирала тези конвенции през 1964 г.
 •  

 

Заявка за транспорт

Навигация bottom-a

Последвайте ни:

ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

2018 © Всички права запазени. ADL Ltd - Anywhere Delivery and Logistics.
Created by рекламна агенция M&M Vision